Terms

Terms

Algemene voorwaarden

Duur en opzegging
Het lidmaatschap bij The Birdy Club wordt aangegaan door invullen van het registratie formulier op www.birdyclub.nl , via de Hello Caddy app of via een GVB cursus aanmelding van Nederland Golft (www.nederlandgolft.nl). Betaling geschied middels handmatige overboeking of directe betaling via Ideal. Het lidmaatschap is voor de abonnementen Club Bird, Club Bird + GVB Cursus of Royal Bird. Je blijft lid tot wederopzegging met een opzegtermijn van 1 jaar.

Opzegging geschied minimaal 1 maand voor incasso en start nieuwe registratie. De registratie periode loopt van 1 november tot 1 november. Opzegging moet daarom vóór 1 oktober van het kalenderjaar ontvangen zijn.

App Only
Terugkerende abonnementen worden jaarlijks gefactureerd tenzij u voor afloop van uw abonnementsperiode annuleert. Bij App Only aankopen wordt het abonnementsgeld ten laste van uw iTunes-account op de bevestiging van uw aankoop.  Wij hanteren de standaard Apple EULA voorwaarden: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dev/stdeula/

Verlenging en automatische incasso
Jaarlijks wordt wordt de registratie automatisch verlengd. Rond oktober worden de jaarlijkse registratiekosten a € 79,- per automatische incasso geïncasseerd. Een factuur is op aanvraag beschikbaar. Met het aangaan van deze registratie gaat u akkoord met de automatische incasso van het rekeningnummer / IBAN dat u hebt gebruikt bij registratie en aanmelding.

Privacy
De door u aan The Birdy Club opgegeven persoonsgegevens worden vastgelegd in de database van The Birdy Club. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uitvoering te geven aan de opdracht en nooit aan derden vrijgegeven. Zie ook onze privacy voorwaarden: https://www.birdyclub.nl/privacy-statement
 
E-mailadres
Een lid is verantwoordelijk voor het hebben van een goed werkend e-mailadres voor berichten van de administratie. De jaarlijkse factuur wordt uitsluitend op aanvraag verstuurd en niet per post verstuurd. 
 
NGF pasjes
Bij het lidmaatschap wordt je WHS Handicap geregistreerd bij de NGF. Handicapkaarten en clubpassen worden in de app klaar gezet nadat de jaarlijkse contributie is betaald en wanneer een lid zijn adresgegevens en mailadres heeft geaccordeerd. Indien deze gegevens niet geaccordeerd zijn of onjuist zijn kan een lid al dan niet tijdelijk uitgeschreven worden. Bij tijdelijke uitschrijving wordt de digitale pas geblokkeerd.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap omvat de jaarlijkse registratiekosten voor het GVB of Handicap bij de NGF. Door gebruik te maken van de golf.nl app of ons ledensysteem kan je scorekaarten invoeren. Wij passen je handicap automatisch aan en zorgen voor de uitwisseling met de NGF. Vanaf 2021 werken wij ook met het World Handicap System (WHS) zodat je
overal in de wereld kan spelen. Je ontvangt het Golfmagazine en een WA golfverzekering.

English:

General terms and conditions

Duration and cancellation
Membership at The Birdy Club is taken out by completing the registration form on www.birdyclub.nl , via the Hello Caddy app or via a CFP course application from Nederland Golft (www.nederlandgolft.nl). Payment is made by manual transfer or direct payment via Ideal. Membership is for the Club Bird, Club Bird + GVB Course or Royal Bird subscriptions. You remain a member until you cancel with a notice period of 1 year.

Termination occurs at least 1 month before collection and start of new registration. The registration period runs from November 1st to November 1st. Cancellation must therefore be received before October 1 of the calendar year.

App Only
Recurring subscriptions are billed annually unless you cancel before the end of your subscription period. For App Only purchases, the subscription fee will be charged to your iTunes account on confirmation of your purchase.  We follow the standard Apple EULA terms and conditions: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dev/stdeula/

Renewal and Direct Debit
Annual registration is automatically renewed. Around October, the annual registration fee of € 79 is collected by direct debit. An invoice is available on request. By registering you agree with the direct debit from the account number / IBAN that you have used for registration and application.

Privacy
The personal data you provide to The Birdy Club will be recorded in the database of The Birdy Club. This information will only be used to execute the order and will never be released to third parties. See also our privacy conditions: https://www.birdyclub.nl/privacy-statement
 
E-mail address
A member is responsible for having a functioning email address for messages from the administration. The annual invoice will only be sent upon request and will not be sent by mail. 
 
NGF passes
Upon membership, your WHS Handicap is registered with the NGF. Handicap cards and club passes are prepared in the app after the annual membership fee is paid and when a member has approved their address and mail address. If these data are not approved or are incorrect, a member can be deregistered temporarily or otherwise. In case of temporary deregistration, the digital pass will be blocked.

Membership
Membership includes the annual registration fee for the GVB or Handicap with the NGF. By using the golf.nl app or our membership system you can enter your scorecards. We automatically adjust your handicap and take care of the exchange with the NGF. As of 2021, we also work with the World Handicap System (WHS) so you can
can play anywhere in the world. You will receive the Golf Magazine and a WA golf insurance.