Terms

Terms

Algemene voorwaarden Birdy Club 2023

Artikel 1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen u en The Birdy Club B.V. hierna ook te noemen: “Birdy Club”; De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Birdy Club in het kader en algemene zin van het lidmaatschap of overeenkomst als klant of de registratie bij Birdy Club.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien Birdy Club niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Birdy Club in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Birdy Club kan zijn administratie laten afhandelen door derden dit onverminderd de rechtspersoonlijkheid en aansprakelijkheid van de vereniging. De klant verklaart zich reeds nu voor alsdan hiermee akkoord en neemt hierbij nogmaals kennis van het feit dat dit een registratie van de Birdy Club betreft.

Birdy Club behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigingen voor zover dit in het nadeel van de klant zouden werken blijven oude voorwaarden van kracht.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand nadat u zich op de website www.birdyclub.nl, en/of één van haar partners heeft ingeschreven en Birdy Club of één van haar partners uw inschrijving middels een schriftelijk/mail bericht aan u heeft bevestigd.

U heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen vanaf de dag van het aangaan van de overeenkomst / dag van inschrijving.

De registratie bij The Birdy Club wordt aangegaan door invullen van het registratie formulier op www.birdyclub.nl , via de Hello Caddy app of via een GVB cursus aanmelding van Nederland Golft (www.nederlandgolft.nl). Betaling geschied middels handmatige overboeking of directe betaling via Ideal. De registratie is voor de abonnementen Club Bird, Club Bird + GVB Cursus of Royal Bird. Je blijft klant tot wederopzegging met een opzegtermijn van 1 jaar.

Opzegging geschied minimaal 1 maand voor incasso en start nieuwe registratie. De registratie periode loopt van 1 november tot 1 november. Opzegging moet daarom vóór 1 oktober van het kalenderjaar ontvangen zijn.

Artikel 3 Duur en beëindiging registratie

De registratie heeft een looptijd gelijk aan één jaar en wordt telkens stilzwijgend en automatisch met twaalf maanden verlengd, tenzij u conform lid 1 sub b van dit artikel opzegt.

De registratie eindigt door:

a. overlijden;

b. uw schriftelijke opzegging 1 maand voor eerstkomende vervaldatum van uw registratie;

c. opzegging namens Birdy Club, omdat u langer dan drie maanden nadat tot betaling daarvan is aangemaand, in gebreke bent gebleven de jaarlijkse kosten of andere door u aan Birdy Club verschuldigde bedragen te voldoen onverminderd de eis tot nakoming van deze betalingsverplichting.

d. opzegging namens Birdy Club, omdat voortduring van de registratie om andere reden redelijkerwijze niet van Birdy Club kan worden gevergd.

Uw registratie is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Tussentijdse opzegging van de overeenkomst is niet mogelijk, althans u bent betaling verschuldigd van de volledige jaarlijkse kosten van een registratie jaar en er bestaat geen recht op enige terugbetaling of kwijtschelding bij tussentijdse opzegging.

Artikel 4 Kosten

De jaarlijkse kosten kunnen uitsluitend middels automatische incasso worden voldaan. Indien deze niet mogelijk is dan behouden wij ons het recht voor om uw factuur te verhogen met € 7,50 aan administratie kosten.
Nadat door Birdy Club betaling van uw jaarlijkse kosten is ontvangen kunt u gebruik maken van de diensten van Birdy Club.

De hoogte van de jaarlijkse kosten zijn als volgt:

Club Bird registratie
€ 79,- per jaar (NGF pas + handicapregistratie + gebruik maken kortingen en app)

NGF Only registratie
€ 49,- per jaar (NGF pas + handicapregistratie)

Loyal registratie
€ 29,95,- per jaar (app en kortingen)

App only registratie
€ 9,95,- per jaar (app)

Terugkerende abonnementen worden jaarlijks gefactureerd tenzij u voor afloop van uw abonnementsperiode annuleert. Bij App Only aankopen wordt het abonnementsgeld ten laste van uw iTunes-account op de bevestiging van uw aankoop.  Wij hanteren de standaard Apple EULA voorwaarden: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dev/stdeula/

Bij beëindiging van de registratie in de loop van het jaar blijft de betaling van de jaarlijkse kosten over het gehele jaar verschuldigd.

Birdy Club is bevoegd om de jaarlijkse kosten te wijzigen. Zij zal u daarvan voor 1 oktober, voorafgaand aan de ingangsdatum van de tariefswijziging per e-mail op de hoogte stellen. Indien u de wijziging van de jaarlijkse kosten niet wenst te accepteren heeft deze tot twee weken voor het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tot de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.
Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt u geacht de wijzigingen stilzwijgend te hebben aanvaard. Deze opzegging kan niet gedaan worden bij aanpassingen van de hoogte van de afdracht aan de Nederlandse Golffederatie. Dergelijke aanpassingen kunnen en mogen direct doorberekend worden zonder dat men zich op enig recht tot opzegging kan beroepen. Verhogingen van de afdracht zullen telkens direct na oplegging door de Nederlandse Golffederatie doorberekend worden.

Indien u in gebreke blijft in de tijdige betaling van de jaarlijkse kosten of andere verschuldigde bedragen, dan bent u van rechtswege in verzuim. U bent dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat u in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Daarnaast is de directie van Birdy Club gerechtigd u bij te late betaling de uit te sluiten van het gebruikmaken van de registratie.

Indien Birdy Club invorderingsmaatregelen treft tegen u die in verzuim is, treft ten aanzien van inning van de jaarlijkste kosten komen de kosten, vallende op die invordering – welke kosten gesteld worden op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00.

Betaling door u geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:44 BW, zodat de betaling eerst in mindering strekt op de kosten als bedoeld in het derde lid van dit artikel, vervolgens in mindering op de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom ende lopende rente.

Verlenging

Jaarlijks wordt wordt de registratie automatisch verlengd. Rond oktober worden de jaarlijkse registratiekosten a € 79,- per automatische incasso geïncasseerd. Een factuur is op aanvraag beschikbaar. Met het aangaan van deze registratie gaat u akkoord met de automatische incasso van het rekeningnummer / IBAN dat u hebt gebruikt bij registratie en aanmelding.

Artikel 5 Privacy

De door u aan Birdy Club opgegeven persoonsgegevens, transactiegegevens en (hierna: “gegevens”) worden vastgelegd in de marketingdatabase van Birdy Club. De gegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de opdracht. Bovendien worden deze gegevens gebruikt om u op de hoogte te houden van interessante producten en diensten van Birdy Club, haar partners (o.a. sponsors en adverteerders) en van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Om de aan u toe te sturen informatie zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen, kunnen we gegevens (laten) analyseren en (laten) combineren met andere Gegevensbestanden.

Indien u geen prijs stelt op informatie over relevante producten en diensten, u wenst te corrigeren of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan Birdy Club, Oder 20 UNIT C5996, 2491 DC Den Haag.

Birdy Club behouden zich het recht voor om, met inachtneming van de wet, wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid.

De door u aan The Birdy Club opgegeven persoonsgegevens worden vastgelegd in de database van The Birdy Club. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uitvoering te geven aan de opdracht en nooit aan derden vrijgegeven. Zie ook onze privacy voorwaarden: https://www.birdyclub.nl/privacy-statement

Artikel 6 Koninklijke Nederlandse Golf Federatie

The Birdy Club is (kandidaat)lid van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (de NGF). Zij is verplicht de statuten en reglementen van de NGF en besluiten van organen van de NGF, alsmede op het Nationale Dopingreglement gebaseerde besluiten van de Nationale Dopingautoriteit en haar commissies en organen, na te leven en, waar van toepassing, door haar aangeslotenen te doen naleven.

Onder de hiervoor bedoelde reglementen wordt verstaan de bij of krachtens de statuten van de NGF vastgestelde reglementen, zoals daarin gedefinieerd als ‘Reglementen’, waaronder begrepen maar niet beperkt tot tuchtreglementen op het gebied van doping, matchfixing, seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag.

Onder aangeslotene wordt verstaan iedere natuurlijke persoon die als golfer, vrijwilliger of anderszins krachtens overeenkomst gebruik maakt van of betrokken is bij de golfbaan, faciliteiten, activiteiten en/of diensten, geëxploiteerd of aangeboden door The Birdy Club, alles in de ruimste zin van het woord. 

Door gebruikmaking van, dan wel betaling voor, de door The Birdy Club geëxploiteerde of aangeboden golfbaan, faciliteiten, activiteiten en/of diensten bevestigt iedere aangeslotene dat de in de eerste alinea van dit artikel bedoelde reglementen en besluiten deel uitmaken van de relatie tussen de aangeslotene en The Birdy Club en dat de aangeslotene daaraan is gebonden en deze zal naleven als waren zij reglementen en besluiten van The Birdy Club.

Indien The Birdy Club handelt namens of ten behoeve van een andere rechtspersoon die een golfbaan of gerelateerde faciliteiten exploiteert, is de vorige alinea van overeenkomstige toepassing op de relatie tussen de aangeslotene en de desbetreffende andere rechtspersoon.

Artikel 7 Speelrecht

U dient zich bij de uitoefening van het speelrecht te houden aan de voorschriften, vastgesteld en vast te stellen door de Nederlandse Golf Federatie (NGF) met betrekking tot de beoefening van de golfsport en aan de voorschriften, opgenomen en op te nemen in het speelreglement van de deelnemende golfbaan.

Voor de uitoefening van het speelrecht in de baan is vereist dat te allen tijde een door de NGF uitgegeven en geldig “golfvaardigheidsbewijs” (GVB), “Handicapkaart” of een door de golfbaan afgegeven “Baanpermissie” kunt overleggen.

Deelnemende golfbanen bepalen op welke dagen welke vaardigheid minimaal noodzakelijk is.

De deelnemende golfbaan is bevoegd u het speelrecht en het gebruik van de andere faciliteiten van de golfbaan te beperken indien er met medewerking van de golfbaan georganiseerde evenementen of wedstrijden worden gehouden, de baan naar het oordeel van de golfbaan onbespeelbaar is, u de toegang tot de golfbaan is ontzegd of u verschuldigde betalingen ten aanzien van de registratie niet (tijdig) aan Birdy Club heeft voldaan;

Bij het gebruikmaken van uw speelrecht of anderszins NGF gerelateerde activiteiten gelden te allen tijde de NGF regels die ook hier te vinden zijn https://www.ngf.nl/over-de-ngf/missie-en-visie/statuten-ngf.

Artikel 7 Spelen

Voordat u gebruikt maakt van uw gereserveerde starttijd dient u zich als Birdy Club speler bij de deelnemende golfbaan te legitimeren. U dient zich te houden aan de regels die gelden op de golfbaan. Bij ernstige inbreuk op de baanregels is de exploitant van de golfbaan gerechtigd tot het nemen van die maatregelen en sancties die op de betreffende baan gangbaar zijn. De speler dient zich te houden aan de in de golfsport gebruikelijke regels en aan de regels die gelden op de baan. Bij ernstige inbreuk is de exploitant van de baan gerechtigd tot het nemen van die maatregelen en sancties die op de betreffende baan gangbaar zijn.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

Indien Birdy Club aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Birdy Club is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

De aansprakelijkheid van Birdy Club is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

Birdy Club is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Birdy Club.

Artikel 9 (Email-)adreswijziging

Zodra u van adres of van e-mail adres verandert, deelt hij / zij dit direct schriftelijk mee aan Birdy Club. Ook kunt u dit zelfstandig wijzigen in de app. Door schriftelijke mededelingen te sturen naar uw laatst bekende (e-mail-)adres, heeft Birdy Club aan al zijn verplichtingen voldaan om u met die mededelingen te bereiken, en is hij gevrijwaard van iedere vordering, eis of aanspraak door u als die de desbetreffende mededelingen niet heeft ontvangen.

Een klant is verantwoordelijk voor het hebben van een goed werkend e-mailadres voor berichten van de administratie. De jaarlijkse factuur wordt uitsluitend op aanvraag verstuurd en niet per post verstuurd.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Birdy Club partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam; dan wel, ter keuze van Birdy Club, bij de bevoegde rechter van uw woonplaats. Deze voorwaarden worden u ter kennisneming en instemming aangeboden bij de inschrijving. Deze voorwaarden zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij;

Artikel 11 Klachten en overige

Bij klachten zijn wij altijd bereikbaar via info@thebirdyclub.nl. Bij het beoordelen, opvolgen en oplossen van een klacht volgen wij de klachtenprocedure van de NGF en NOC*NSF. Deze is ook te vinden via https://www.ngf.nl/over-de-ngf/missie-en-visie/statuten-ngf

Artikel 12 Tuchtreglement overig

Bij overige zaken in het kader van tucht, matchfixing, doping of seksuele intimidatie ontvangen wij allereerst altijd een bericht via info@thebirdyclub.nl. Bij het beoordelen, opvolgen en oplossen van de melding volgen wij de procedure van de NGF en NOC*NSF. Deze is ook te vinden via https://www.ngf.nl/over-de-ngf/missie-en-visie/statuten-ngf

Artikel 13 NGF Pasjes

Bij de registratie wordt je WHS Handicap geregistreerd bij de NGF. Handicapkaarten en clubpassen worden met gegevens in de app klaar gezet nadat de jaarlijkse kosten zijn betaald en wanneer een klant zijn adresgegevens en mailadres heeft geaccordeerd. Met deze gegevens kan in de golf.nl app of via de persoonlijke omgeving de digitale pas worden ingezien. Indien deze gegevens niet geaccordeerd zijn of onjuist zijn kan een klant al dan niet tijdelijk uitgeschreven worden. Bij tijdelijke uitschrijving wordt de digitale pas geblokkeerd.

Nov 2023, v2